Winkelpark De Centrale 32 | 8924 CZ LEEUWARDEN

Open
winkels
Belangrijke
informatie

Winkelgegevens ophalen...

KOFFIE? MELD JE AAN!

Heb je zin in een lekker gratis kopje koffie? Gewoon als welkom op Winkelpark De Centrale. Meld je aan via onderstaande link!
Na aanmelding ontvang je een code waarmee je gratis een kop koffie (of thee) kunt ophalen bij Any Tyme.


 

Speciaal voor jou!

 • GRATIS Wifi
 • GRATIS Parkeren
Vind je dit leuk?

Net als vele anderen

ETEN EN
DRINKEN

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1       Aanduidingen en begripsbepalingen

 • Opdrachtgever:

De aan Winkelpark De Centrale gelieerde rechtspersoon dan wel Winkelpark de Centrale B.V. die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van zaken dan wel de Opdrachtnemer heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daaromtrent, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

 • Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtgever aanbiedt werken te doen, tot stand te brengen en/of uit te voeren en/of diensten te verrichten.

 • Opdracht:

De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden dan wel een combinatie daarvan.

Artikel 2       Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtgever gedane aanvragen en verstrekte Opdrachten.
 • Opdrachtnemer is gehouden zijn aanbieding overeenkomstig de door Opdrachtgever in haar aanvraag opgegeven specificaties te doen.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3:      Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 • De overeenkomst komt tot stand en geldt tussen partijen door de schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer aanvaardt dat Opdrachtgever een andere aan haar gelieerde rechtspersoon kan aanwijzen als contractspartij ter zake de Opdracht.

 

Artikel 4       Correspondentie

 • Correspondentie gericht aan de Opdrachtnemer met betrekking tot de uitnodiging, aanbieding of opdracht geschiedt schriftelijk waarbij de ondertekenaar van de correspondentie niet dezelfde hoeft te zijn als de feitelijk Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan aan de ondertekening van de correspondentie geen rechten ontlenen.
 • Onder schriftelijk wordt alle correspondentie begrepen, dus zowel post, fax als e-mail.

Artikel 5:      Prijs

 • De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast. Wijzigingen in prijzen, tarieven, kosten, belastingen en andere kostenverhogende factoren zijn niet verrekenbaar of te factureren, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Genoemde prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief emballages en inclusief alle kosten en belastingen, tenzij anders is bepaald. Leveringen van goederen of diensten in afwijking van de opdracht, worden door Opdrachtgever niet betaald, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijk een aanvullende opdracht of toestemming heeft verstrekt.
 • Betaling vindt plaats uiterlijk dertig dagen nadat de factuur door Opdrachtgever is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6:      Verbod tot cessie, verpanding en eigendomsoverdracht vorderingen

 • Het is Opdrachtnemer verboden uit de door Opdrachtgever versterkte opdrachten voortvloeiende vorderingen zonder diens schriftelijke toestemming aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Dit verbod heeft uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3.83 lid 2 BW.

Artikel 7:      Retentie en reclame

 • Opdrachtnemer doet met het tot stand komen van deze overeenkomst/Opdracht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van eventueel aan haar toekomende retentierechten en/of opschortingsrechten. Zij kan daar derhalve jegens Opdrachtgever geen beroep op doen.

Artikel 8       Verrekeningsbevoegdheid

 

 • Opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer dan wel enige aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming of ondernemingen uit welken hoofde dan ook al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde rechtspersoon of onderneming aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zou mogen zijn.

Artikel 9:      Auteursrecht en geheimhouding

 • Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van Opdrachtgever afkomstige documenten dan wel overige bedrijfsinformatie en kennis in de meest ruime zin des woords.
 • Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die Opdrachtgever ter uitvoering van de Opdracht of voorafgaand daaraan aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, zullen door Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt en zullen op eerste verzoek van Opdrachtgever worden geretourneerd.

 

 • Door opdrachtnemer vervaardigd ontwerp- c.q. tekenwerk en het mogelijk auteursrecht daarop wordt bij acceptatie van de opdracht automatisch overgedragen aan opdrachtgever. Opdrachtnemer doet daarmee afstand van zijn mogelijke auteursrecht.

Artikel 10:    Ontbinding / Beëindiging Opdracht

 • Opdrachtgever heeft het recht om de Opdracht te allen tijde, zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van loon en/of kosten geheel of gedeeltelijk op te zeggen dan wel deze te beëindigen, tenzij anders overeengekomen.
 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien Opdrachtnemer diens eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt geplaatst, ofwel zich geconfronteerd ziet met een beslag op een substantieel deel van diens vermogen, ofwel dat de bedrijfsuitoefening voor een overwegend deel wordt gestaakt, dan wel de zeggenschap in het bestuur of aandeelhouderschap van de Opdrachtnemer wijzigt; en indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de Opdracht.
 • Ter keuze van de Opdrachtgever zal hij alsdan gerechtigd zijn de Opdracht geheel of gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde deel) te ontbinden. De mogelijkheid van ontbinding laat onverlet het recht van Opdrachtgever om de Opdracht verder zelf uit te doen laten voeren.
 • Bij ontbinding van de Opdracht op grond van dit artikel zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds is gepresteerd de Opdrachtnemer met verrekening van al hetgeen Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Opdrachtnemer.

Artikel 11     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Algemene Voorwaarden de uitnodiging tot het doen van een aanbieding als ook op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Opdracht of enig ander tussen partijen bestaande rechtsverhouding.