Winkelpark De Centrale 32 | 8924 CZ LEEUWARDEN

Open
winkels
Belangrijke
informatie

Winkelgegevens ophalen...

KOFFIE? MELD JE AAN!

Heb je zin in een lekker gratis kopje koffie? Gewoon als welkom op Winkelpark De Centrale. Meld je aan via onderstaande link!
Na aanmelding ontvang je een code waarmee je gratis een kop koffie (of thee) kunt ophalen bij Any Tyme.


 

Speciaal voor jou!

  • GRATIS Wifi
  • GRATIS Parkeren
Vind je dit leuk?

Net als vele anderen

ETEN EN
DRINKEN

Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Winkelpark De Centrale voor de 5 x 2 Gouden Rang tickets ter waarde van vijfenveertig (45) euro per stuk te winnen van Mart Hoogkamer bij Stadsschouwburg De Harmonie op woensdag 12 oktober 2022, om 20:15 – 22:35 uur . (verder te noemen: de “Actie”) van Winkelpark De Centrale (verder te noemen: “de Organisator”), onderdeel van KBwinkels B.V. Het bezoekadres van Winkelpark De Centrale is: De Centrale 32, 8924 CZ te Leeuwarden. Het correspondentieadres van Winkelpark De Centrale is: KBwinkels B.V., Zenegroenkade 4, 2015 KV te Haarlem. Het e-mailadres van Winkelpark De Centrale is: info@winkelparkdecentrale.nl
2. KBwinkels B.V. is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34155064.
3. De Actie heeft als doel om de winkels gevestigd op Winkelpark De Centrale te promoten.
4. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost op maandag 3 oktober 2022 door Organisator op de Winkelpark De Centrale-pagina op Facebook en Instagram en de website van Winkelpark De Centrale. De Actie loopt tot en met maandag 10 oktober.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
7. Deelnemer(s) aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Facebook- of Instagrampagina van Winkelpark De Centrale een “like” plaatst, uiterlijk op maandag 10 oktober 2022
8. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
9. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
10. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
11. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
12. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op maandag 10 oktober 2022, 10:00 uur  de actiepost op de Winkelpark De Centrale Facebook- dan wel Instagrampagina te “Liken”.
13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
14. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

15. In totaal zijn zijn 5 x 2 Gouden Rang tickets ter waarde van vijfenveertig (45) euro per stuk te winnen van Mart Hoogkamer bij Stadsschouwburg De Harmonie op woensdag 12 oktober 2022, om 20:15 – 22:35 uur . De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
16. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en loot daaruit de winnaar. Uit alle reacties op Instagram en Facebook wordt één (1) winnaar gekozen. Met de winnaar wordt via Facebook en/of via Instagram (afhankelijk van de wijze van deelname) contact opgenomen voor de levering van de prijs.
17. Door deel te nemen aan de winactie geef je Organisator toestemming voor het plaatsen van de naam die jij gebruikt op jouw social media profiel, op de Winkelpark De Centrale social mediakanalen (Website, Instagram en Facebook) van Organisator indien jij de winnaar bent.
18. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
19. De 5 winnaars worden op maandag 10 oktober  2022 bekendgemaakt.
20. De profielnaam van de winnaars zullen door Organisator bekend worden gemaakt op de Winkelpark De Centrale Instagram- en Facebookpagina van de Organisator, hier gaan de winnaars door deelname aan deze Actie uitdrukkelijk mee akkoord.
21. Er geldt voor een door een winnaarsgeweigerde prijs geen vervangingswaarde.
22. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.
23. Indien een winnaar de winst niet bevestigt, komt de prijs te vervallen.

IV. Aansprakelijkheid

24. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
25. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
26. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
27. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
28. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

V. Slotbepalingen

29. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de Winkelpark De Centrale Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. Ditzelfde geldt ook voor de website: www.winkelparkdecentrale.nl
30. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
31. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Winkelpark De Centrale, tel. 023-5374053 of stuur een e-mail naar info@winkelparkdecentrale.nl
32. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
33. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Haarlem, vrijdag 30 september 2022